شوراي راهبردي

  

به منظور مشاوره وتعيين خط مش هاي كلان كنفرانس و كسب حمايت هاي لازم، شوراي راهبردي از ميان شخصيت هاي برجسته و كليدي علمي و مديريتي كشور در بخش هاي خصوصي و دولتي توسط هيات برگزاري انتخاب شدند. رياست دانشگاه رئيس افتخاري اين شورا و دبيركل انجمن نيز دبير اين شورا هستند.

در حال حاضر شوراي راهبردي متشكل از افراد زير است:

دكتر محمود فتوحي
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
رياست دانشگاه صنعتي شريف
مهندس محمود شيري
كارشناسي مهندسي وعلم مواد دانشگاه شريف
دبير كل انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه شريف
دكتر علينقي مشايخي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
مهندس عبدالمهدي اجلالي
كارشناسي مهندسي و علم مواد دانشگاه شريف
رئيس هيئت مديره شركت متالورژي مصمم
   
مهندس نادر افشارابراهيمي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
مديرعامل شركت فني و ساختماني تهران جنوب
 
دكتر مهدي بازارگان
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
معاون توليد،صادرات و فناوري شوراي عالي مناطق آزاد   
دكتر فرداد دليري
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مهندس غلامرضا شافعي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
معاون فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
مهندس نصراله محمدحسين فلاح
كارشناسي مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
مديرعامل شركت توسعه صنعتي مشفق
مهندس فرخ مليحي
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
عضو كميته مهندسي برق انجمن فارغ التحصيلان شريف
دكتر محمود تبياني
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
استاد بازنشسته دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
مهندس بهروز صحابه
كارشناسي علوم رياضي دانشگاه شريف
مديرمسئول انتشارات كتاب همراه
مهندس مهدي ميرمعزي
كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه شريف
مديرعامل شركت كسترش انرژي پاسارگاد
دكتر محمد زاهد شيخ الاسلامي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
 
دكتر حبيب امين فر
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
 
دكتر علي موقر رحيم آبادي
استاد دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه شريف
 
مهندس محمد عطريان فر
كارشناسي مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف