كميته علمي

  

کمیته علمی كنفرانس، مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مربوط به محتوای کنفرانس را بر عهده دارد. در حال حاضر كميته علمي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

دكتر سيدجمال‌الدين گلستاني
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
دبير كميته علمي كنفرانس فارغ التحصيلان
دكتر حبيب باقري
كارشناسي شيمي دانشگاه شريف
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف
مسئول كارگروه "توسعه پايدار و محيط زيست"

دكترمحمدرضا سعيدي
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف
مسئول كارگروه "دست آوردهاي فارغ التحصيلان"
دكتر بيژن ظهوري زنگنه
كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم رياضي دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه شريف
مسئول كارگروه "دانشگاه شريف، وضعيت موجود و نگاهي به آينده"
دكتر فرشاد فاطمي
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
مسئول كارگروه "چالش‌هاي پساتحريم"
دكتر محمدرضا آراستي
كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه شريف
استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
عضو كارگروه" چالش هاي پساتحريم"
 
 
دكتر اعظم ايرجي‌زاد
كارشناسي دانشكده فيزيك دانشگاه شريف
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه شريف
عضو كارگروه "توسعه پايدار و محيط زيست"
دكتر داود رشتچيان
كارشناسي دانشكده مهندسي شيمي و نفت استاد
دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
عضو كارگروه"توسعه پايدار و محيط زيست"
دكتر محمدصالح تواضعي
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
عضو كارگروه"دانشگاه شريف، وضعيت موجود و نگاهي به آينده"