كميته اجرايي

  

كميته اجرايي كنفرانس، مسئوليت برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي، تداركات، مالي و روابط عمومي كنفرانس را در هر سال بر عهده دارد.

در حال حاضر كميته اجرايي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

مهندس فیروز اردشیریان
دبير كميته اجرايي كنفرانس
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف
مهندس حسين رضوي
مسئول كارگروه وب سايت و اطلاع رساني
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
مهندس ميرهاشم سجادي
مسئول كارگروه برنامه ريزي و روابط خارجي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
مهندس علیرضا حمزه لوئیا
مسئول كارگروه مالي و تداركات
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شريف
مهرداد خليل زاده
مسئول كارگروه روابط عمومي و تبليغات
كارشناسي شيمي دانشگاه شريف