هيات برگزاري

  

به منظور هدایت کنفرانس و نیل به اهداف آن در طی سال‌های مختلف، مدیریت عالی و مسؤلیت برگزاری کنفرانس بر عهده هیات برگزاری کنفرانس، متشکل از هفت نفر می‌باشد. پنج نفر از اعضای هیات برگزاری توسط انجمن از میان فارغ‌التحصیلان برجسته دانشگاه و دو نفر توسط دانشگاه از میان هیات علمی دانشگاه برگزیده می‌شوند. اعضای هیات برگزاری به صورت ثابت انتخاب می‌شوند و انجمن و دانشگاه می‌توانند در صورت نیاز هریک از منتخبین خود را جایگزین کنند.

در حال حاضر هيات برگزاري كنفرانس متشكل از افراد زير است:

دكتر حبيب باقري
كارشناسي شيمي دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده شيمي دانشگاه شريف
دكتر سيدجمال‌الدين گلستاني
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
مهندس سيدحسين رضوي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
قائم مقام دبيركل انجمن فارغ التحصيلان شريف
مهندس فيروز اردشيريان
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
رئيس هيئت مديره شركت ناموران پژوهش و توسعه  
    
مهندس عبدالحسين ثمري
كارشناسي مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
معاون عمليات شركت ملي گاز ايران
    
مهندس ميرهاشم سجادي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور صنعتي رعدان    
مهندس محمد زهرايي
كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه شريف
عضو هيئت اجرايي انجمن فارغ التحصيلان شريف